Địa chỉ:


5 Tuy Lý Vương, Phường Vỹ Dạ, Tp. Huế

Điện thoại:

+84 789 45 25 45