Liệt kê chùa và miếu liên hệ đến gia tộc Nguyễn Khoa

  1. Chùa BÌNH TRUNG TỰ, ở Quảng Trị, do cụ Nguyễn Khoa Chiêm (đời thứ 4) lập ra.
  2. Chùa ÔNG NÚI, ở Phong Thử, đồn Vân Phong, Bình Định, do cụ Nguyễn Khoa Thuyên (đời thứ 6) lập ra. Có đúc chuông to, có khắc tên cụ ông và cụ bà vào chuông mà quy y, khi hai cụ còn trẻ tuổi. Đến đời Minh Mạng, chùa được sắc tứ là LINH PHONG TỰ (Huyện Phú Cát)
  3. Chùa LONG QUANG TỰ ở Vĩnh Long, do cụ Nguyễn Khoa Thuyên (đời thứ 46 lập ra. Năm 1775, khi thành Phú Xuân thất thủ, cụ phò vua Định Vương vào Gia Định. Sau khi vua băng, thì cụ hưu trí và về ở Vĩnh Long 12 năm, nhập làng Long Hồ, thôn Mỹ Tường và tại đó lập ngôi chùa Long Quang để tu hành.
  4. Chùa  BA LA MẬT ở Tây Thượng, Thừa Thiên do cụ Nguyễn Khoa Luận (đời thứ 9) lập ra.
  5. Miếu TRIỆU THÀNH, ở Bình Định, thờ cụ Triệu thành Hầu Nguyễn Khoa Kiên (đời thứ 7), do địa phương lập ra.
  6. Miếu ở đất Nội tán do sáng kiến của cụ Nguyễn Khoa Huệ. Hai cụ Nguyễn Khoa Sung vả Nguyễn Khoa Lượng lập ra năm 1889.
  7. Chùa AN LẠC, ở trong đất Nội tán, An Cựu, Thừa Thiên, do cụ Nguyễn Khoa Kỳ (đời thứ 10) lập ra.