Bài ký của cụ Tuần Vũ quảng yên Nguyễn Khoa Dục khắc trên bia mộ tổ Nguyễn Khoa ở thôn Trạm Bạc, tỉnh Hải Dương

Bản dịch âm Phù, bách tầm chi mộc khởi để manh nha, hà xuất côn loan quy vi đại hải, mộc bổn thủy nguyên, cái hữu tự giả. Ngã tỵ tổ nguyên trạch vu Đông tỉnh chi An Dưỡng huyện, Trạm bạc xã, tích lũy do lai cữu hỷ. Đại n...

Sự tích nhà thờ họ Nguyễn Khoa và đất hương hỏa ở phường Tây Thượng (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Năm Mậu Dần (1818), cụ Thành mỹ Hầu, húy là Nguyễn Khoa Minh, làm nhà thờ ở Tây Thượng để thờ thân phụ là ngài Tham chánh Hiến chương Hầu và anh chị em của cụ là các cụ Triệu thành Hầu và Bà Đệ tứ Cung phi (Nguyễn Khoa Thị Thu): ấy là Nhà thờ riên...