Tờ khám biên

Niên hiệu Tự Đức thứ 5, tháng 6, ngày 18, lập tờ khám biên như sau: Nay, cử Hương dịch làng Mỹ Tường nhãn khám một khoảnh đất vườn của chùa Long Quang và đòi các lý dịch của những làng tiếp cận thị thực khám đạt xem chùa ấy trước sân và...